Vedtægter

§ 1 Foreningens navn er GREJS BORGERFORENING.

§ 2 Foreningens formål er

• At medvirke aktivt til at fremme almennyttige aktiviteter, der tjener til oplysning, styrkelse af socialt sammenhold og almen underholdning i samarbejde med lokalområdets øvrige aktører.
• At danne en administrativ og organisatorisk ramme for målrettede, længere eller kortvarige initiativer til gavn for Grejs fra grupper af borgere, og samtidigt holde organisatoriske procedurer på et minimum
• At afholde arrangementer af almennyttig karakter
• At fremme aktiviteter, der kan sponsorere andre almennyttige foreninger og organisationer i Grejs.

Foreningens arrangementer forventes primært afholdt i Grejs Kulturcenter.

§ 3 Alle borgere og virksomheder med fast adresse i lokalområdet Grejs kan blive medlem.

§ 4 Kontingentet fastsættes på generalforsamlingen efter forslag fra bestyrelsen.

§ 5 Foreningens højeste myndighed er generalforsamlingen.

§ 6 Foreningens ordinære generalforsamling afholdes hvert år i april måned. 

Foreningens ordinære generalforsamling afholdes hvert år i april måned. Generalforsamlingen indkaldes af bestyrelsen med 14 dages varsel ved bekendtgørelse på foreningens hjemmeside og Grejs.dk med indkomne forslag. Forslag fra medlemmer må for at komme til behandling på den ordinære generalforsamling være indgivet til bestyrelsen senest 8 dage før generalforsamlingen. Ekstraordinær generalforsamling indkaldes af bestyrelsen - enten efter dennes beslutning derom, eller når halvdelen af medlemmerne begærer det. 
Dagsorden for den ordinære generalforsamling er:
1. Valg af dirigent og referent.
2. Beretning for det forløbne år.
3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab.
4. Indkomne forslag, herunder fastsættelse af årskontingent.
5. Valg af bestyrelsesmedlemmer samt 2 suppleanter.
6. Valg af 2 revisorer og 2 suppleanter
7. Eventuelt.
Enhver stemmeberettiget kan forlange skriftlig afstemning med hensyn til de foreliggende forhandlingsemner. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

§ 7 På generalforsamlingen afgøres de behandlede sager ved simpelt stemmeflertal.
Forslag om ændringer i vedtægterne eller forslag til opløsning af foreningen kan vedtages, når halvdelen af medlemmerne er til stede, og når ¾ af stemmerne er for forslaget.
Er dette ikke tilfældet, indkaldes der snarest til en ny generalforsamling med 8 dages varsel. På denne generalforsamling kan forslag om ændring af vedtægter vedtages med simpel stemmeflerhed, medens forslag om opløsning af foreningen kan vedtages med ¾ af de afgivne stemmer – opnås dette ikke, er forslaget bortfaldet.

§ 8 Bestyrelsen udsender skriftligt referat snarest efter generalforsamlingen.

§ 9 Bestyrelsen består af op til 7 medlemmer, der vælges for 2 år ad gangen, således der skiftevis afgår ca. halvdelen hvert år, afhængig af antal medlemmer. Genvalg kan finde sted. For bestyrelsen vælges 2 suppleanter for et år af gangen.

§ 10 Bestyrelsen vælger selv sin formand, kasserer og sekretær, og tager beslutning med almindelig flerhed blandt sine medlemmer. Bestyrelsen kan få et medlem af foreningen til at varetage kassererfunktionen, uden at vedkommende er bestyrelsesmedlem. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.                 
Bestyrelsen kan nedsætte arbejdsudvalg og støtte initiativgrupper (jf. § 2), som kan tildeles økonomisk kompetence – betinget af at alle budgetaftaler overholdes. Det kan f.eks. være udvalg for børn og unge eller festudvalg.

§ 11 Revision af foreningens regnskab foretages af de to valgte revisorer.
Foreningens regnskabsår følger kalenderåret: 1. januar til 31. december.
Regnskabet skal foreligge i revideret stand senest 8 dage før afholdelse af den ordinære generalforsamling.

§ 12  Foreningen tegnes af formand og kasserer i forening.

§ 13  Ved opløsning tilfalder foreningens aktiver Grejs Kulturcenter efter den opløsende generalforsamlings nærmere bestemmelse. 

Således vedtaget på generalforsamling d. 10.april 2019, ekstraordinær generalforsamling d. 8. maj 2019, samt generalforsamling d. 26. maj 2021 og ekstraordinær generalforsamling d. 9. juni 2021.